Нийгмийн даатгал

Нийгмийн даатгалын халамжийн тухай

      Материалын нэрс

 1. 1997.73 ЭМД тухай
 2. 1999.38 төрөөс тэтгэвэрийн шинжлэлийн талаар баримтлах шинчлэл
 3. 2003.35.47.14 даатгуулагчийн эмчилгээний хувьсах зардал, төлбөрийн тариф
 4. 2003.38.66 эмэнэлгийн хуудас олгох заавар
 5.  2003.74.116 ҮОМШӨ улмаас ХЧА даатгуулагчид олгох нөхөн төлбөр
 6. 2005.103.125.53 даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний зардал
 7. 2006.25 Төрийн албан хаагчдын цалин, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй  холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
 8. 2006.47 тэтгэмж мөнгөн тусламжийн хэмжээг тогтоох
 9. 2006.66 тэтгэмж мөнгөн тусламжийн хэмжээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
 10. 2007.02 тэтгэмжийн хэмжээг тогтоох
 11. 2007.88 цэргийн албан хаагчид 1 удаагийн тусламж
 12. 2008.33 төрөөс олгох нэмэгдэл
 13. ААН байгуулалгад тахир дутуу одой хүний ногдох төлбөр 2001.72.209
 14. БНМАУ ТЭТГЭМЖИЙН ХУУЛЬ
 15. Ахмад настаны нийгмийн хамгаалал
 16. НДС-с олгох ҮОМШӨ-ний Тэтгэмж
 17. НДС-с олгох ТТ,хуульд өөрчлөлт оруулах; НХС-солгох ТТ хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн зүйл заалт хүчингүйд тооцох хуулиудыг хэрэг
 18. Нийгмийн даатгалын ажилгүйдлийн тэтгэмжийн нэмэлт өөрчлөлт
 19. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай 
 20. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай
 21. Нийгмийн даатгалын тухай хууль
 22. Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай 
 23. Нийгмийн халамжийн тухай хууль
 24. Нийгмийн халамжийн тухай хуулиудыг дагаж мөрдөх журмын тухай
 25. Олон хүүхэд төрүүлсж өсгөсөн эхчүүдийг одонгоор шагнах 
 26. Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг батлах тухай 1998 он
 27. Хамтарсан тушаалууд 2003 он
 28. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай 
 29. Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай эх, хүүхдэд тэтгэмж олгох
 30. Нийгмийн хамгааллын салбарын хөгжлийн хөтөлбөр төсөл
 31. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс нэвтрүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
 32. "Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулж авах зарим арга хэмжээний тухай" 1994 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 60 дугаар тогтоол
 33. Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 1994 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 61 дугаар тогтоол
 34. Хүн амын  нийгмийн хамгааллын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 1997 оны 01дугаар сарын 16-ны өдрийн 5 дугаар тогтоол
 35. "Нийгмийн  даатгалын   сангаас   олгох  үйлдвэрлэлийн   осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 1997 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 57 дугаар тогтоол
 36. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс нэвтрүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 1999 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 43 дугаар тогтоол
 37. "Төрөөс  тэтгэврийн   шинэчлэлийн   талаар   2021   он   хүртэл баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай "1999 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 38 дугаар тогтоол

Хавсралт: "Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2021 он хүртэл баримтлах үндсэн чиглэл

 1. "Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл ( орон тооны бус)-ийн дүрэм батлах тухай" 2000 оны 04 дугаар сарын 14-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол
 2. "Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 1994 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 171 дүгээр тогтоол
 3. "Нийгмийн даатгалын байгууллага, байцаагчийн дүрэм”
 4. "Ажил    олгогч,   даатгуулагч    болон    нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрөөг хянан шийдвэрлэх гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрэм
 5. Журам батлах тухай" Засгийн газрын 1994 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 212 дугаар тогтоол

ХАВСРАЛТ-2.     "Нийгмийн    даатгалын    шимтгэл    төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам"

 1. Нийгмийн  даатгалын   шимтгэл   төлөх  сарын   хөдөлмөрийн хөлс,   түүнтэй   адилтгах  орлогын   дээд   хэмжээг   шинэчлэн тогтоох тухай" Засгийн газрын 1998 оны 06 дугаар сарын 10-ний өдрийн 92 дүгээр тогтоол
 2. "Нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан байдлыг хангах, сангийн хөрөнгийн  менежментийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2008 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 139 дүгээр тогтоол
 3. "Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай" Хөдөлмөр,нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны хурлын 2011 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол
 4. "Шимтгэлийн  хэмжээг тогтоох  тухай"  Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2008 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоол
 5. "Журам батлах тухай" Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2006 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 157 дугаар тушаал
 6. ХАВСРАЛТ:  БНСУ-д үйлдвэрлэлийн дадлагажигч, гэрээгээр ажиллаж байгаа Монгол улсын иргэдийг тэтгэврийн даатгалд хамруулах тухай түр журам
 7. Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан тухай гэрээний маягт /НД-10/
 8. Гадаадад албан бусаар хөдөлмөр эрхэлж буй Монггол   Улсын   иргэдийг  нийгмийн  даатгалд  сайн  дураар даатгуулсан тухай гэрээний маягт /НД-10а/
 9. Ажил олгогчийг мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх, дугаар олгох журам
 10. Нийгмийн даатгалын харилцааг зохицуулсан хуулиудын зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай" Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2008 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 47 дугаар тогтоол.
 11. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр батлах тухай" Засгийн газрын 2007 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 109 дүгээр тогтоол
 12. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр
 13. "Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай" Засгийн газрын 2010 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 241 дүгээр тогтоол
 14. " Нийгмийн хамгаалал, хөделмерийн сайдын 2009 оны 09 дугаар сарын 16-ны өдрийн 124 дүгээр тушаал

ХАВСРАЛТ-1:" Эмнэлгийн хуудас олгох журам
ХАВСРАЛТ:" Эмнэлгийн хуудасНД №4а
ХАВСРАЛТ: " Жирэмсэн болон амаржсаны эмнэлгийн хуудасНД№46

 1. "Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ тогтоох тухай" Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2009 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 18 дугаар тогтоол
 2. "Журам батлах тухай" Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 163 дугаар тушаал

ХАВСРАЛТ-1: "Тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”
ХАВСРАЛТ-2: "Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох иргэдийн Бүртгэл”
ХАВСРАЛТ-3: "Зөвлөмж хуудас"

 1. Журам батлахтухай" Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2007 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол. 301 ХАВСРАЛТ-1."Даатгуулагчийн тэтгэврийн         даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох журам
 2. Нэрийн  дансны   орлогод  тооцох  хүүгийн   хэмжээг  өөрчлөн тогтоох тухай" Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2009 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол

ХАВСРАЛТ:"Даатгуулагчийнтэтгэврийндаатгалыншимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээ

 1. "Нэрийн дансны 2008 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай " Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2009 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 13 дугаар тогтоол
 2. "Нэрийн дансны 2009, 2010 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай        Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоол
 3. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны эхний / гарааны/   үлдэгдэл   тооцоход   баримтлах шимтгэлийн хувь хэмжээ, цалин хөлсний дундаж индекс    /итгэлцүүр/-ийг шинэчлэн батлах тухай" Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2010 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол

ХАВСРАЛТ:Нэрийн дансны эхний үлдэгдэл тооцоход баримтлах цалин хөлсний дундаж индекс /итгэлцүүр

 1. "Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 3.0 хувиар төлөх ажил олгогчийн жагсаалт
 2. "Үйлдвэрлэлийн осол.мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 2.0 хувиартөлөх ажил олгогчийн жагсаалт"
 3. "Нийгмийн  даатгалын   сангаас   олгох   үйлдвэрлэлийн   осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх тухай" Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2008 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол\
 4. "Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлыг санхүүжүүлэх журам
 5. "Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан даатгуулагчид хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ /протез, ортопед/-ний төлбөр олгох журам
 6. Жишиг үнийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай " Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 12 дугаар сарын 29-ны өдрийн 168/457 дугаар тушаал

ХАВСРАЛТ: "Үйлдвэрлэлийн осол,  мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан даатгуулагчид олгох хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ/протез,ортопед/-ний жишиг үнийн жагсаалт

 1. "Дүрэм батлах тухай" Засгийн газрын 2008 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн 304 дүгээр тогтоол

ХАВСРАЛТ : " Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм

 1. "Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоох, хөдөлмөр зохицуулалт хийх заавар, жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай" Эрүүл мэнд, Нийгмийн хамгааллын сайдын 1997 оны07 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/250 дугаар тушаал

ХАВСРАЛТ-1: "Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоох, хөдөлмөр зохицуулалт хийх заавар

 1. Хөдөлмөрийн    чадвар    алдалтын    хувь,    хугацаа   тогтоох жагсаалтыг шинэчлэн  батлах тухай" Эрүүл  мэндийн  сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 12 дугаар

сарын 17-ны өдрийн 274/137 дугаар тушаал

 1. "Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтооход баримтлах "Ердийн өвчний жагсаалт"
 2. "Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт"
 3. "Магадлагч эмчийг орон тоогоор ажиллуулах тухай" Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2004 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 26 дугаар тушаал 
 4. Магадлагч эмчийн дүрэм"
 5. "Журам батлах тухай" Засгийн газрын 1997 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоол

ХАВСРАЛТ:   " Ажилгүйдлийн  даатгалын  сангийн  хөренгийг зарцуулах журам

 1. "Иргэний   эрүүл   мэндийн  даатгалын   хяналтын дүрэм
 2. "Эрүүл  мэндийн даатгалын  2012  оны  шимтгэлийн  хэмжээг тогтоох тухай" Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 328 дугаар тогтоол
 3. "Даатгуулагчидүзүүлэхтусламж.үйлчилгээнийхувьсахзардлын даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай" Эрүүл мэндийн сайд,   Сангийн   сайд,   Нийгмийн   хамгаалал,   хөдөлмөрийн сайдын 2011 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 438/273/А-146

дугаар тушаал

 1. Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээ

4.   "Жагсаалт, журам батлах тухай" Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 180 дугаар тушаал

 1. "Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж,  үйлчилгээний  төлбөрийн   арга,  зардлын   хэмжээг тооцох журам
 2. Тушаалын  хавсралт шинэчлэн  батлах, санхүүжилтийн давхардлыг арилгах тухай" Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 335 дугаар тушаал

ХАВСРАЛТ:"Эрүүл   мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж,  үйлчилгээний    оношийн  хамааралтай бүлгийн жагсаалт, түүний өртгийн жин

 1. Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй үзүүлэх эрхээр урамшуулах журам батлах тухай" Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2009 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 38 дугаар тогтоол

ХАВСРАЛТ-1:   "Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт  үнэ төлбөргүй үзүүлэх эрхээр урамшуулах журам
ХАВСРАЛТ-2:    "Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас"-ны загвар

 1. "Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй үзүүлэх эрхээр урамшуулах зардлын хэмжээг тогтоох тухай" Эрүүл мэндийн сайд,Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2010 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 143/87/48 дугаар тушаал
 2. "Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн тухай" Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн2011 оны 4 дүгээр сарын 4-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол

ХАВСРАЛТ:"Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт, хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ

 1. "Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам
 2. "Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг тогтоох тухай" Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдрийн 87 дугаар тушаал
 3. "Журам батлах тухай" Засгийн газрын 2008 оны 5 дугаар сарын

28-ны өдрийн 194 дүгээр тогтоол
ХАВСРАЛТ:"Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам

 1. "Цэргийн албан хаагчийн гэр бүлд тэтгэмжолгох журам
 2. "Цэргийн  албан  хаагчид орон  сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам
 3. "Цэргийн тэтгэвэр авагчийн  цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн даатгалын санд төлөх журам
 4. Цэргийн албан хаагчид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам
Хөдөлмөр Хамгаалал Хүний Хөгжилийн Төв

Санал асуулга

Таньд ямар сургалт хамгийн их хэрэгтэй вэ?

.

1
209
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
(0)
2
48
Англи хэл
(0)
3
33
Комьпютер
(0)
4
16
Аж ахуй эрхлэлт
(0)
Add a new response!
» Go to poll »
5 Votes left


twitter

Twitter
 

twitter

Facebook
 

twitter

YouTub